Pagrindinis ugdymas

Priimami visi norintys mokytis 11–16 metų mokiniai (5–9 bendrojo lavinimo mokyklos klasės).
Mokomi keramikos, tekstilės, piešimo, tapybos, kompozicijos, odos, grafinio dizaino, dailėtyros.
Mokiniai lanko mokyklą tris-keturis kartus per savaitę (9–10 savaitinių pamokų).
Pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistemoje.
Vertinimas vyksta I ir II pusmečiams pasibaigus. Iš abiejų pusmečių rezultatų išvedamas dalyko metinis įvertinimas. Vasaros praktika vertinama įskaita.
Mokinys, turintis visų ugdymo plano mokomųjų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.
Baigus pagrindinio ugdymo programą (4 metai), vykdoma pasiekimų patikra:

    • dailėtyros žinių patikrinimas (raštu);
    • diplominis darbas (pasirenkamas vienas mokomasis dalykas).